Ansvarsfullt företagande

Procuramas kärnvärden och uppförandekod

Procuramas kärnvärden bygger på tre grundpelare; långsiktighet, affärsmässighet och utveckling.

Eftersom Procurama är ett ägarföretag kan varje enskilt innehav ha en egen företagskultur. Procuramas övergripande kärnvärden skall dock genomsyra alla bolag vari Procurama har ett ägarintresse.

Begreppet långsiktighet innebär ur ett beslutsperspektiv att kortsiktiga förändringar i omvärlden inte skall påverka Procuramas val när ett beslut bedöms vara långsiktigt rätt. För att uppfattas som långsiktiga krävs att affärsverksamhet bygger på integritet och att den är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr koncernens aktiviteter. Långsiktighet förutsätter vidare att koncernens engagemang för hållbar utveckling har varit och kommer att vara avspeglande och invävda i koncernens riktlinjer, beslut och handlingar.

Procurama-koncernen strävar efter ett högt anseende som ett ansvarstagande företag.

Uppförandekod – samtliga anställda

Procurama-koncernens uppförandekod har antagits för att betona de principer som styr koncernens förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter.

Det gäller för alla styrelseledamöter och alla medarbetare i Procurama-koncernen. Dotterbolagen kan dock ha egna koder som är anpassade till den egna verksamheten och som är mer omfattande. Procuramas uppförandekod skall uppfattas som ett ramverk.

Ledande befattningshavare skall framstå som förebilder och uppfattas som sponsorer för Procuramas kärnvärden och denna uppförandekod.

Procurama-koncernen uppmanar sina leverantörer, återförsäljare, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer. Vid utvärdering av framtida och nuvarande leverantörer ska principerna i detta dokument tillämpas.

Relationer med affärspartners

Procurama-koncernens förbindelser med affärspartners kännetecknas av opartiskhet. Procurama-koncernen ska inte erbjuda kunder, myndigheter eller representanter för sådana organ, några belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder.Procurama-koncernens medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka objektiviteten i affärsbeslut.

Redovisning och rapportering

Procurama-koncernens ekonomiska transaktioner ska alltid redovisas enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper och redovisningen måsta visa transaktionernas beskaffenhet på ett korrekt och icke‐missvisande sätt.Procurama-koncernens redovisning ska vara öppen och sanningsenlig, relevant och begriplig.

Intressekonflikter

Medarbetare och styrelseledamöter i Procurama-koncernen ska hantera privata eller andra externa aktiviter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida emot, koncernens intressen. Om sådan konflikt uppstår måste den person som är föremål för konflikten omedelbart rapportera detta till sin närmaste chef.

Politiskt engagemang

Procurama-koncernen intar en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångar i koncernen får användas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.

Miljöprinciper

Resurseffektivitet

Procurama-koncernens produkter och processer strävar efter att vara utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Respektive innehav uppmanas att utforma egen miljöpolicy anpassade till den egna verksamheten.

Procurama-koncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö‐ och hälsorisker, när lämpliga alternativ är tillgängliga.

Mänskliga rättigheter

Inom sin intressesfär stöder och respekterar Procurama-koncernen skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.

Mot diskriminering

Procurama-koncernen rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen.

Arbetskraft

Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela Procurama-koncernen.

Arbetsmiljö

Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare inom Procurama-koncernen.

Chefers och medarbetares ansvar

Procurama-koncernens chefer ansvarar för att informera och presentera innehållet och andemeningen i detta dokument inom sin organisation, och för att uppmuntra medarbetare att rapportera beteende som inte är förenliga med dessa principer. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte.

Det skall dock förtydligas att Procuramas helägda dotterbolag uppmuntras att utforma en egen uppförandekod som kan vara mer omfattande än denna kod. Andemeningen i denna kod skall dock återspegla sig i affärsområdets egna dokument.

Brott mot denna uppförandekod kan rapporteras anonymt och konfidentiellt till närmaste chef eller till företagsledningen. Personer som rapporterar sådana brott i god tro riskerar inga påföljder.